Organisatie

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van de school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het schoolbestuur is de vzw Óscar Romeroscholen.


Het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs in de school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het schoolbestuur VZW Óscar Romeroscholen organiseert onderwijs voor 13 katholieke basisscholen en 6 katholieke secundaire scholen in Dendermonde en omgeving. De voorzitter van het schoolbestuur is Filip Boelaert.

De campusraad is een adviserend orgaan dat wordt opgericht om de verbinding te maken tussen de HEHAschool en de raad van bestuur van Óscar Romeroscholen. De campusraad is op de hoogte van de lokale werking en de organisatie van de school. De voorzitter van de campusraad is Janusz Bletek. Hij zetelt ook de Raad van Bestuur van de VWZ Óscar Romeroscholen.

De campusraad is een adviserend orgaan dat wordt opgericht om de verbinding te maken tussen de HEHAschool en de raad van bestuur van Óscar Romeroscholen. De campusraad is op de hoogte van de lokale werking en de organisatie van de school. De voorzitter van de campusraad is Janusz Bletek. Hij zetelt ook de Raad van Bestuur van de VWZ Óscar Romeroscholen.

De directeur is aangesteld door het schoolbestuur voor de dagelijkse leiding van de school en adviseert het schoolbestuur op verschillende domeinen.

De directeur is Kim De Wolf

Leerkrachten en directeur zorgen samen voor het onderwijskundig aspect. Het geboden onderwijs is conform de wetgeving en voldoet aan de gestelde doelstellingen van het ministerie van onderwijs (ontwikkelingsdoelen en eindtermen).

De interne zorgbegeleider op onze school is juf Chrissy Cuvelier. Zij coördineert het zorgbeleid op school op 3 niveaus: op schoolniveau, leerkrachtenniveau en leerlingniveau.

Klassenraad

Dit is het team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

Leerlingenraad

We hebben op onze school een leerlingenraad. Hierin is elke klas van de tweede en de derde graad vertegenwoordigd door een leerling. Die vertegenwoordigers worden ieder jaar in het begin van het schooljaar per klas verkozen. De leerlingenraad wordt voorgezeten door de directeur of zorgcoördinator. De vergaderingen vinden om de zes weken plaats op school tijdens de middagpauze. De agendapunten en vergaderdata worden samen met de leerlingen opgesteld. De verslagen van de vergaderingen worden in alle klassen voorgelezen en besproken.

Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en het leerkrachtenteam. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Onze school heeft een samenwerkingsverband met het

CLB Waas en Dender

Ondersteuningsnetwerk

Onze school is voor de begeleiding van een aantal kinderen aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk “De Accolade”

LOP

Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform Dendermonde.

Onze school is een onderdeel van de scholengemeenschap Waas en Dender.

Coördinerend directeur is mevr. Chris Pauwels