Ga naar hoofdinhoud

Twistwerking

Onze school beschikt over een zeer uitgebreide werking voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze leerlingen krijgen een aangepast en uitdagend lesaanbod. Al deze maatregelen samen gaan onder de noemen Twistwerking.

Op regelmatige tijdstippen doorheen het schooljaar worden de leerlingen waarvan er een vermoeden is dat ze tot deze groep leerlingen zouden kunnen behoren, besproken door het team waaronder de klasleerkracht, directeur, zorgcoördinator en leerkracht Twistwerking. Voor elk van deze leerlingen wordt een aangepast traject vastgelegd.


VIERSPORENBELEID

Het gebruik van een viersporenbeleid zorgt ervoor dat leerlingen geïndividualiseerd onderwijs kunnen krijgen.

Sterkere leerlingen volgen hierbij het rode of derde spoor. Dit houdt in dat ze zonder of met een minimum aan klassikale instructie aan de slag kunnen bij bepaalde lessen.

De sterkste leerlingen volgen dan weer het paarse of vierde spoor. Dit zijn onze zogenaamde Twisters. Ook zij gaan snel zelfstandig aan de slag, maar bij hen worden daarenboven eenvoudigere oefeningen geschrapt zodat er voldoende tijd kan worden vrijgemaakt voor uitdagendere opdrachten, vb. in hun Twistboek.


TWISTBOEKEN

De Twistleerlingen krijgen bij aanvang van het schooljaar een Twistboek. In het 2de en 3de leerjaar is dat een boek met uitdagende oefeningen die een wiskundige basis hebben. Leerlingen uit het 4de t.e.m. het 6de leerjaar hebben ook de keuze om een boek met meer talige opdrachten te kiezen. Zeer uitzonderlijk zijn er leerlingen die beide boeken hebben.

De oefeningen in het boek staan los van de opdrachten in de klas en hebben als doel een hogere orde in denkvaardigheden verder te ontwikkelen, met name analyseren, evalueren en creëren.

De leerlingen werken in dit boek wanneer ze klaar zijn met de les waaraan hun klasgenootjes nog verder werken. Het is namelijk de bedoeling dat deze leerlingen even lang aan de slag zijn, maar met materiaal dat voor hen voldoende uitdaging biedt. Het maakt niet uit of dat op dat ogenblik een reken-, taal-, wero-,... is

PRESCREENING

Voor wiskunde wordt bij bepaalde leerlingen een prescreening afgenomen en dit vanaf het 3de leerjaar. Bij deze prescreening worden er, in testvorm, een aantal oefeningen aangeboden die in de daarop volgende periode in de klas aan bod zullen komen. Bij leerlingen die hierop goed scoren, zal in het werkboek voor de desbetreffende lessen dan ook heel wat oefeningen worden geschrapt om ruimte te creëren voor een aanbod op maat.

EERSTE LEERJAAR

Leerlingen met een voorsprong in het 1ste leerjaar worden vooral uitgedaagd door de eigen klasleerkracht door middel van aangepast lesmateriaal. Vaak is het hier nog niet helemaal duidelijk of deze voorsprong van blijvende aard waardoor we hier voorzichtig te werk gaan. Dit vooral om teleurstelling en faalangst bij de kinderen niet in de hand te werken indien zou blijken dat ze achteraf toch uit het Twistaanbod zouden vallen. Deze leerlingen worden echter reeds sterk gemonitord door de klasleerkracht en de zorgcoördinator. Hun mogelijkheden worden dan ook op allerlei vlakken verder uitgedaagd.

TWEEDE LEERJAAR

In het tweede leerjaar komen de leerlingen één keer per week samen om kleinere, diverse projectjes uit te werken. Zo maken we een tentoonstelling over een zelfgekozen onderwerp, spelen we een strategisch spel, werken we met robotjes,... Op deze manier kunnen onze jongste Twisters ontdekken waar hun interesses liggen.

TWISTMODULES

Tot slot zijn er verschillende modules vanaf het 3de leerjaar. Enkel bij dit onderdeel van het aanbod voor cognitief sterk functionerende leerlingen gaan de kinderen uit het eigen klaslokaal. In kleine klasdoorbrekende groepen werken ze aan verschillende projecten.

Op het einde van elk trimester mogen ze, binnen een bepaald aanbod, aangeven waar hun keuze naar uitgaat. Na overleg met de klasleerkracht, bepalen de zorgcoördinator en zorgleerkracht Twistwerking hoeveel en welke modules elk van deze leerlingen gedurende het daaropvolgende trimester kan volgen. Dat kan gaan tot maximum 3 per week in de 2de graad, en tot maximum 4u per week in de 3de graad. Elke beslissing hierin wordt ook aan de leerling verduidelijkt en herzien bij de start van een volgend trimester.

Enkele voorbeelden van modules zijn tuinieren, initiatie Engels, coderen, digidoeners, Japanse kunst, strategische gezelschapsspelen, programmeren met Python, Lego Boost, Stem-wedstrijden, ... Bij elk van deze modules wordt ook de nadruk gelegd op samenwerking en communicatie, vaardigheden waar deze kinderen het vaak moeilijker mee hebben. Door klasdoorbrekend te werken leren ze ook samenwerken met kinderen die ze minder goed kennen, jonger of net ouder zijn,...

Indien hier nood aan is, kunnen leerlingen ook gedurende 1 jaar de module 'Twisters Extra' volgen. Deze lessenreeks is bedoeld voor leerlingen die het moeilijk hebben met zichzelf of met anderen of waarvan we vermoeden dat hun ruime capaciteiten hun problemen zouden kunnen bezorgen in de toekomst. Hier willen we proactief op inspelen door hen meer inzicht te laten krijgen in hun eigen functioneren en dat van anderen.