Ga naar hoofdinhoud

Zorgwerking

Onder 'zorgwerking' verstaan we alle acties die de school onderneemt om leerlingen te ondersteunen. Dat kan over kleine of grotere acties zijn en dit eenmalig, op korte of langere termijn.

TEAMTEACHING

In heel wat klassen van de lagere school werken we met team-teaching. De teamteacher ondersteunt de klasleerkracht op diverse manieren. Zo kan de groep gesplitst worden in homogene of heterogene groepen, kan de klasleerkracht de zorgleerlingen ondersteunen terwijl de zorgleerkracht de andere leerlingen begeleidt,... Het aanbrengen of inoefenen van nieuwe leerstof in kleinere groepen komt alle leerlingen ten goede.

VIERSPORENBELEID

In elke klas van de lagere school wordt gewerkt volgens het viersporenbeleid voor allerlei vakken bij het maken van oefeningen. Er wordt duidelijk getoond wat er van de leerlingen wordt verwacht bij elk spoor.

Bij het eerste spoor is er veel aandacht voor aanloopoefeningen als voorbereiding op de kernleerstof. Daarnaast worden veel herhalingsoefeningen gemaakt.

Bij het tweede spoor komen we sneller aan de kernoefeningen toe en wordt ook gewerkt aan een meer gevarieerd oefenaanbod.

Het derde spoor gaat nog een stapje verder. Leerlingen mogen vaak al zelfstandig starten of krijgen een heel summier uitleg. De basisoefeningen worden overgeslagen zodat er onmiddellijk meer uitdaging is.

De 4de en laatste spoor bevat een aangepast aanbod. Dat kan zowel naar boven of naar onder toe. Zo kunnen leerlingen met bijvoorbeeld een leerstoornis een aangepaste leerlijn volgen waarbij wordt afgeweken van het reguliere lesaanbod. Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong zullen oefeningen uit het werkboek worden geschrapt waardoor meer tijd vrijkomt voor uitdagender werk. Hierover kan je meer vinden bij Twistwerking.

KLEINE KLASGROEPEN 1ste leerjaar

In het 1ste leerjaar splitsen we onze leerlingengroep bewust op in kleinere klasgroepen. Op deze manier kan er nog vlotter ingespeeld worden op de beginsituatie en noden van onze starters in de lagere school!

SNUFFELMOMENTEN

Op regelmatige tijdstippen kunnen de kleuters van de 3de kleuterklas al kennismaken met de juffen en de werking van het 1ste leerjaar. Op de hoofdschool worden dan klasdoorbrekende activiteiten georganiseerd. De ene keer is dat een spelactiviteit, dan weer een sportactiviteit en naar het einde van het schooljaar toe wordt al meer geproefd van het leren en werken in de lagere school.

VERREKIJKMOMENTEN

In de kleuterklas zijn er ook verrekijkmomenten. Op dat ogenblik kunnen de kleuters terecht in een andere kleuterklas bij een jongere of oudere klasgroep. Op die manier wordt het spel- en leeraanbod uitgebreid en kan ingespeeld worden op de interesses van elk kind. Sommige kinderen hebben het nodig om al eens verder uitgedaagd te worden terwijl anderen het leuk vinden om nog eens terug te keren naar de vertrouwde omgeving van het kleine

ZORGOVERLEG

Op zeer regelmatige tijdstippen zitten de klasleraren samen met het volledige zorgteam en de directeur om te bekijken hoe de verschillende uren teamteaching en zorg worden ingezet. Op deze manier kunnen we zeer vlot inspelen op de noden van al onze kinderen.

Ook de teamteachers zitten maandelijks samen. De manier van werken wordt op elkaar afgestemd, 'good practices' worden met elkaar gedeeld en kleine en grotere zorgen en problemen worden door het hele team besproken en om een gedragen manier van aanpak te kunnen uitwerken.

Onze leraren beweging sluiten mee aan, want wij staan als school immers garant voor de volledige ontwikkeling van onze kinderen, ook motorisch!

Ons zorgteam
  • juf Nathalie - zorgleerkracht kleuterschool
  • meester Hans - zorgleerkracht beweging
  • juf Els - zorgleerkracht kleuterschool
  • Juf Emma - zorgleerkracht 1ste leerjaar
  • juf Chris - zorgleerkracht 1ste - 2de leerjaar
  • juf Corine - zorgleerkracht 2de graad
  • juf Wendy - zorgleerkracht 3de graad
  • juf Caroline - zorgleerkracht 3de leerjaar en Twistwerking
  • juf Kristien - zorgco√∂rdinator lagere school (1ste tot 6de )
  • juf Nathalie - zorgco√∂rdinator kleuterscholen en 1ste leerjaar